RSS
Thông tin mới nhất

RSI (Relative Strength Index)

24/5/2012 2:17 AM

Chỉ số RSI giải quyết vấn đề của những dịch chuyển bất thường và giải quyết nhu cầu về một biên độ giới hạn trên và dưới không đổi. Chỉ số RSI...